Obsah

Klub rybářů při obecním úřadu v Bohatých Málkovicích

Klub rybářů v Bohatých Málkovicích byl založen na základě zřizovací listiny  schválené obecním zastupitelstvem  dne 25. května 2017, za účelem rybníkářství, naplňování volného času dětí, mládeže a občanů. Dále za účelem výchovy k ochraně přírody, údržby vodního hospodářství a sportovního rybolovu na vodním díle Bařisko. Klub rybářů při obecním úřadu nemá právní subjektivitu a nemůže nabývat svým jménem práv. Má právo hospodařit na vodní nádrži rybníka Bařisko a jeho okolí. Členem klubu se může stát každý občan Bohatých Málkovic (nebo jeho dítě), který si zakoupil povolenku a řádně zaplatil členský příspěvek Klubu rybářů.

 

Organizačně - rybářský řád pro rok 2020

1) ORGANIZAČNÍ ÚSEK, PRAVIDLA CHOVÁNÍ

- k lovu je oprávněn pouze majitel povolenky Klubu rybářů – lov bez povolenky se považuje za pytláctví  a bude řešeno Policií ČR

- při lovu je rybář povinen mít sebou povinnou rybářskou výbavu, platnou povolenku, záznam o docházce k vodě – kde před započetím lovu zapíše den kdy loví

- při lovu nerušit ostatní rybáře

- je zakázáno znečišťovat vodu a každý rybář musí po ukončení rybolovu po sobě uklidit místo, na kterém rybařil, platí zákaz stanování a rozdělávání ohně

- je zakázáno kuchat a jinak zpracovávat ryby přímo u vody

- při vylovování ryb je lovící povinen zacházet s nimi šetrně

- členové se při lovu ryb mohou vzájemně kontrolovat  - platí tzv. „sebekontrola“

- za rybáře mladší 15 let je zodpovědný zákonný zástupce (rodič) nebo jiný člen klubu starší 18 let, který musí být u lovu přítomen

- osoby oprávněné k lovu ryb jsou povinny každý úlovek, který si chtějí ponechat, okamžitě zapsat do záznamového  lístku – ryba umístěna ve vezírku musí být okamžitě zaevidovaná

- při zjištění porušení řádu bude odebrána povolenka na daný rok (bez nároku na vrácení peněz)

2) RYBÁŘSKÁ VÝBAVA

- počet použitých prutů při lovu do 15 let je 1 prut

- počet použitých prutů při lovu nad 15 let jsou 2 pruty

- povinná výbava každého rybáře je podběrák, vezírek, metr a vyprošťovač háčků ( pean).

- zákaz používání háčků s protihrotem

- maximální počet návazců na jeden prut jsou 2

3) DOBA HÁJENÍ A ČAS LOVU

- zákaz lovu ryb od 1. prosince do 31. ledna

- doba hájení dravých ryb od 1. ledna do 15. června

- chytání nečlenů klubu „CHYŤ A PUSŤ“ – pouze sobota a neděle

4) MÍRY RYB

Druh

minimální

maximální

Druh

minimální

maximální

Kapr obecný

45 cm

65 cm

Štika obecná

60 cm

90 cm

Amur bílý

60 cm

80 cm

Candát obecný

50 cm

-

Lín obecný

30 cm

-

Tolstolobik,sumec

bez omezení

Plevelné ryby max. 6kg/den

5) POČET ÚLOVKŮ V ROCE

 Maximální počet ponechaných ryb v roce na 1 povolenku činí:

- dospělí - 7 kusů (z toho maximálně 2 dravé)

- děti (do 15 let) – 3 kusy (bez dravých)

6) EKONOMIKA RYBOLOVU

Členství – vstupní poplatek:

- mládež do 15 let – 50 Kč

- dospělí                  – 100 Kč

Udržovací roční poplatek:

- mládež do 15 let – bez poplatku

- dospělí                  – 50 Kč

(poplatek se platí pokud není zakoupena roční povolenka – jinak členství zaniká)

Povolenky:

- poplatek za roční povolenku pro člena do 15 let je 200,-Kč

- poplatek za roční povolenku pro člena od 15 let je 1000,-Kč

Povolenka pro nečleny – CHYŤ A PUSŤ :

- poplatek za denní povolenku pro dospělé je 250,-Kč na 2 udice (bez ryby!)

- prodej této povolenky pouze proti předložení dokladu totožnosti

Povolenka pro nečleny  roční  - „HOSTOVACÍ“:

- poplatek za roční povolenku je 1500,-Kč

- povinnost odpracovat 10 hodin brigád (nebo zaplatit 1000,-Kč)

- nutnost mít „garanta“ – člena klubu s platnou roční povolenkou – který odpovídá za nečlena

- počet úlovků stejný jako u členů

Zakoupením povolenky držitel souhlasí s uvedenými podmínkami a zavazuje se je bezpodmínečně dodržovat. Všechny druhy povolenek jsou nepřenosné na jinou osobu. V případě porušení podmínek zaniká povolenka bez náhrady! Přestupky řeší individuálně vedení klubu a proti rozhodnutí není odvolání.

 

7) BRIGÁDNICKÁ ČINNOST

Každý kalendářní rok je povinen každý člen odpracovat brigádnické hodiny a to:

- mládež do 15 let - bez brigád

- dospělí                  - 10 hodin

V případě potřeby je člen povinen účastnit se brigád nad rámec stanovených hodin.

Neodpracované hodiny je člen povinen uhradit – 50 Kč za hodinu.

 

8) KONTAKTY

Předseda klubu – Ondřej Dvorský (tel: 770 129 050, email: ondrej.dvorsky@seznam.cz)

Hospodář klubu – Petr Kozílek (tel: 776 066 323, email: petrkozilek@post.cz)