Obsah

Klub rybářů při obecním úřadu v Bohatých Málkovicích

Klub rybářů v Bohatých Málkovicích byl založen na základě zřizovací listiny  schválené obecním zastupitelstvem  dne 25. května 2017, za účelem rybníkářství, naplňování volného času dětí, mládeže a občanů. Dále za účelem výchovy k ochraně přírody, údržby vodního hospodářství a sportovního rybolovu na vodním díle Bařisko. Klub rybářů při obecním úřadu nemá právní subjektivitu a nemůže nabývat svým jménem práv. Má právo hospodařit na vodní nádrži rybníka Bařisko a jeho okolí. Členem klubu se může stát každý občan Bohatých Málkovic (nebo jeho dítě), který si zakoupil povolenku a řádně zaplatil členský příspěvek Klubu rybářů.

Organizačně - rybářský řád pro rok 2018

1) ORGANIZAČNÍ ÚSEK , PRAVIDLA CHOVÁNÍ

 • k lovu je oprávněn pouze majitel povolenky Klubu rybářů – lov bez povolenky se považuje za pytláctví  a bude řešeno Policií ČR
 • při lovu je rybář povinen mít sebou povinnou rybářskou výbavu, platnou povolenku, záznam o docházce k vodě – kde před započetím lovu zapíše den kdy loví
 • při lovu nerušit ostatní rybáře
 • je zakázáno znečišťovat vodu a každý rybář musí po ukončení rybolovu po sobě uklidit místo, na kterém rybařil, platí zákaz stanování a rozdělávání ohně
 • je zakázáno kuchat a jinak zpracovávat ryby přímo u vody
 • při vylovování ryb je lovící povinen zacházet s nimi šetrně
 • členové se při lovu ryb mohou vzájemně kontrolovat  - platí tzv. „sebekontrola“
 • za rybáře mladší 15 let je zodpovědný zákonný zástupce (rodič) nebo jiný člen klubu starší 18 let, který musí být u lovu přítomen
 • osoby oprávněné k lovu ryb jsou povinny každý úlovek, který si chtějí ponechat, okamžitě zapsat do záznamového  lístku – ryba umístěna ve vezírku musí být okamžitě zaevidovaná
 • osoby oprávněné k lovu jsou povinny odevzdat záznamový lístek do konce ledna následujícího roku
 • při zjištění porušení řádu bude odebrána povolenka na daný rok (bez nároku na vrácení peněz)
 • zákaz vjezdu automobilem k rybníku

2) RYBÁŘSKÁ VÝBAVA

 • počet použitých prutů při lovu do 15 let je 1 prut
 • počet použitých prutů při lovu nad 15 let jsou 2 pruty
 • povinná výbava každého rybáře je podběrák, vezírek, metr a vyprošťovač háčků ( pean).
 • zákaz používání háčků s protihrotem
 • maximální počet návazců na jeden prut jsou 2

3) DOBA HÁJENÍ A ČAS LOVU

 • zákaz přivlastňování ryb nedosahující nejmenší stanovené délky!!!
 • zákaz lovu ryb od 1. prosince do 31. ledna
 • doba hájení dravých ryb od 1. ledna do 15. června
 • chytání nečlenů klubu „CHYŤ A PUSŤ“ – pouze sobota a neděle

4) MÍRY RYB              
           druh                          minimální                 maximíální

 • Kapr obecný           45 cm            65 cm
 • Amur bílý                60 cm            80 cm
 • Lín obecný             30 cm             -
 • Štika obecná          60 cm            90 cm
 • Candát obecný       50 cm              -
 • Tolstolobik               bez omezení
 • Plevelné ryby           max. 6 kg/den

5) POČET ÚLOVKŮ V ROCE
  Maximální počet ponechaných ryb v roce na 1 povolenku činí:

 • dospělí - 7 kusů (z toho maximálně 2 dravé!)
 • děti (do 15 let) – 3 kusy (bez dravých)

6) EKONOMIKA RYBOLOVU

 • Členství – vstupní poplatek:mládež do 15 let – 50 Kč
 • dospělí    – 100 Kč

   Udržovací roční poplatek:

 • mládež do 15 let – bez poplatku
 • dospělí         – 50 Kč

   (poplatek se platí pokud není zakoupena roční povolenka – jinak členství zaniká)

  Povolenky – rok 2018:

 • poplatek za roční povolenku pro člena do 15 let je 200,-Kč
 • poplatek za roční povolenku pro člena od 15 let je 1000,-Kč

  Povolenka pro nečleny – CHYŤ A PUSŤ – rok 2018:

 • poplatek za denní povolenku pro dospělé je 250,-Kč na 2 udice (bez ryby!)
 • prodej této povolenky pouze proti předložení dokladu totožnosti

  Zakoupením povolenky držitel souhlasí s uvedenými podmínkami a zavazuje se je      bezpodmínečně dodržovat. Všechny druhy povolenek jsou nepřenosné na jinou osobu.

7) BRIGÁDNICKÁ ČINNOST
   Pro každý kalendářní rok je povinen každý člen odpracovat brigádnické hodiny a to:

 • mládež do 15 let - bez brigád
 • dospělí                  - 10 hodin

 V případě potřeby je člen povinen účastnit se brigád nad rámec stanovených      hodin. Neodpracované hodiny je člen povinen uhradit – 100 Kč za hodinu.

8) KONTAKTY

   Předseda klubu – Ondřej Dvorský (tel: 770 129 050, email: ondrej.dvorsky@seznam.cz)
   Hospodář klubu – Petr Kozílek (tel: 776 066 323, email: petrkozilek@post.cz)