Obsah

Nejdůležitější zákony

Přehled předpisů, podle nichž úřad obce ve věci poskytování informací
rozhoduje:

 • Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
 • Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích v úplném znění zákona č. 2/2003 Sb.
 • zák. 89/2012 Sb. – Obchodní zákoník
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • Zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a nař. vlády č. 495/2004 Sb.
 • zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách a prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • zák. č. 500/2004 – Správní řád
 • zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
 • zák. č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • zák. č. 81/2006 Sb., novela zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
 • zák. č. 134/2016 Sb.o veřejných zakázkách
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 159/2006 o střetu zájmů
 • nařízení vlády č. 173/2006 o zásadách stanovení úhrad a licenčních úhrad za poskytování informací dle zák. o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce
 • vyhl. č. 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství
 • vyhl. č. 442/2006 – stanoví strukturu informací dle zák. č. 106/1999 Sb.zák. o svobodném přístupu k informacím
 • vyhl. Ministerstva informatiky ČR č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách
 • vyhl. 578/2006, kterou se stanoví struktura a formát pro podávání oznámení dle zák. č. 159/2006 Sb.
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zák. č. 216/2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb.zák. o střetu zájmů
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami a nařízeními na www stránkách obce v záložce §106/99 Sb. v menu „Vyhlášky“. Dále je možné do nich nahlédnout v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a hodinách.

  Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:

  Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva: www.vlada.cz

  Úplné znění zákonů lze získat také např. na www.sagit.cz