Obec Bohaté Málkovice
Bohaté Málkovice

Myslivecký spolek

Hon r. 2010Hon 4.12.2010

Český myslivecký svaz - vznikl v r. 1946, měl 7 členů a předsedou byl O. Machala.

MYSLIVCI -  historie

První zmínky o pronájmu honitby jsou v obecní kronice z roku 1924, kdy si honitbu na 6 roků pronajal továrník z Vyškova Ing. G. Skutezský za roční nájemné 9 000 Kč ročně.

1933 - Z lovné zvěře přichází v úvahu zajíc, koroptve a nepatrně divocí králíci. V dřívějších

letech byl výjimečně uloven ve zdejším katastru i srnec. Ze škodné tchoř, zřídka kuna. V některých letech hodně káně lesní a krahulík.

Cena zajíců po válce byla 30 Kč, klesla v roce 1933 na 5-6 Kč na 1 kg. Koroptve se prodával párek za 5-6 Kč. Střelilo se 250 zajíců. Stav zvěře byl stále dobrý, protože hrubá zima zahubila jen zvěř neduživou a tím přispěla k ozdravení generace.

1935 – Honitbu na další období si opět pronajal G. Skutezský za 2 200 Kč ročně. Z vlastních pozemků vrací se mu ročně 450 Kč, takže majitelům pozemků, občanům vyplácí 1 750 Kč ročně. V letošním roce, snad vůbec ponejprv byli na Málkovsku chytání zajíci do sítí – 170 zajíců. Kromě chycených bylo i 120 střelených a 500 kusů koroptví. Nejoblíbenějším místem zajíců je Broitles.

Do roku 1939 byla honitba pronajata nájemci velkostatku Ing. G. Skutezskému. Při pronajímání v roce 1939 ji vydražil R. Kříž za 9 050 Kč. Protože o pronájem honitby měl velký zájem ing. Skutezský, jeho zásahem byl pronájem p. Křížovi zrušen. Nebyl mu vydán ani zbrojní ani honební list a bez těchto listin nemohl být nájemcem.

Tak honitbu dostal z volné ruky ing. G. Skutezský za nabídnutou cenu 4000 Kč. Sám však honitbu v pronajatém revíru neprováděl, protože některý z jeho předků byl žid a tak Skutezský byl pokládán podle nacistického zákona za žida. Zbrojní pas a honební lístek mu byl odebrán, odstřel zvěře provedl v tomto i v následujících letech němec Felix Drábek z Kučerova.

V roce 1945 stal se národním správcem honitby Oldřich Machala, hospodářský dozorce velkostatku. V roce 1946 se stal nájemcem Rudolf Kříž a to na dobu 9 let a 3 měsíce.

Tato doba pozdějším výnosem ministerstva zemědělství byla zkrácena na 6 let. Zájemci utvořili honební společnost, která má 9 členů - Rudolf Kříž, Bohumil Dostál, Karel Hanák, Metoděj Hrazdil, Oldřich Machala, Josef Pavlus, Jan Pilát, Ferdinand Skřivánek a Vladimír Vičar. Lovnou zvěří je zajíc, koroptev a divoký králík. Jinak možno je občas vidět a ulovit i zbloudilého bažanta, ze škodné hlavně lišku, občas přeběhne zvěř vysoká, někdy dokonce i divoký vepř. Kolové hony na zajíce se pořádají každoročně, koroptve jsou v některých letech pro přílišné rozmnožení škůdců na poli chráněny. V roce 1945 – zajíců 102, koroptví 67 párů, r.1946 – 107 zajíců, koroptví 72 páry, r.1947 - 298 zajíců, r.1948 – 214 zajíců a po oba roky jsou koroptve chráněny. Polovina střelených zajíců se povinně odvádí pro veřejné zásobování. K provedení odstřelu jsou pozváni četní hosté, jako naháněči všichni občané. Pro všechny, kteří se honu účastní je uspořádána slavnostní večeře někdy i taneční zábava.

1961 – v posledních letech se zvýšil stav zvěře, při kolovém honu bylo střeleno 400 zajíců, 90 bažantích kohoutů. Byl proveden odchyt koroptví do sítí. V lesích a polích se zdržují srnky a srnci – asi 20 kusů.

1966 – 19.11. kolový hon- střeleno 320 zajíců a 200 bažantů

1971 – příznivé suché počasí v době hnízdění bažantů – vysoké stavy bažantů. Výsledky honu jsou tak bohaté, že není v obci pamětníka takových úlovků.

Plán odstřelu 1300 ks bažantů byl značně překročen. Odchyt 60 ks zajíců.

V r. 1972 střeleno 650 bažantů, 310 zajíců.

V r. 1975 byl předsedou Ing.Novák, sdružení mělo 13 členů.

1982 – Myslivecké sdružení pracuje celkem dobře. Nejen, že plní své povinnosti všeobecně, jako je záchrana zvěře – bažantů, koroptví, ale i hospodářské. Svědčí o tom udělené čestné uznání za splnění odchytu živé zvěře. Přispívá to do pokladny mysliveckého sdružení neboť je to velmi výhodné. Platba je ve valutách, protože odchycená zvěř jde v současné době do západních zemí.

1981 Myslivecké sdružení je od tohoto roku sloučené Bohaté Málkovice, Kojátky, Čerčín – má 46 členů, z toho 1 žena. Hospodaří se na výměře 1340 ha. Bažantů střelili 387 kusů, zajíců 291, 15 kusů srnčího, odchyceno 62 zajíců. Dodávka masa státu 460 kg byla splněna, dodáno 10 ks srnčího, 50 kusů bažantů a 80 kusů zajíců. Jako hlavní ukazatel dodávky masa státu bylo 460 kg a nezáleželo na tom, čím a kolika kusy se kilogramy masa splní.

Členové také uskutečnili výsadbu keřů a třešní 250 kusů na málkovských hranicích pro JZD 150 kusů stromků meruněk. V tomto roce odpracovali 700 brigádnických hodin pro myslivecké sdružení a 400 hodin pro MNV a 200 hodin pro JZD. Jako předseda sdružení pracuje Zdeněk Sedláček z Bučovic, zástupce předsedy Josef Minařík z Kojátek, hospodář Jaroslav Bednář z Čerčína, pokladník Ladislav Staněk z Bučovic a jednatel Procházka Zdeněk z Bučovic.

1984 – Pracuje jako sloučené – 3 obce, 43 členů (z toho 1 žena), hospodaří na 1340 ha půdy. Odchyt 3 kusy srnci, 3 ks srny, 3 ks srnčat – dodáno státu o celkové váze 55 kg, bažanti – plán 250 ks - odstřel 113 kusů, zajíci plán 300 ks – odstřel 94 ks, odchyt zajíců plán 70 ks – odchyt 51 kusů. Jako škodná odstřeleno : 8 lišek 15 koček, 2 psi, 5 vran šedivých, 4 straky, 2 sojky a 3 havrani. Členové MS vysadili 600 kusů keřů.

1985 odstřeleno 10 kusů srnců – dodáno 8 kusů o váze 96 kg. Zajíců odstřeleno 145 kusů, dodáno 41 kusů o váze 159 kg, bažantů střeleno 265 kusů, dodáno 98 kusů o váze 111 kg.

Na plánovaný odchyt zajíců 60 kusů chyceno 48. Jako škodná bylo střeleno 8 lišek. V Bohatých Málkovicích byla nově vybudována voliéra na odchov bažantů., která byla vybudována u Myslivecké chaty. V měsíci červenci byla tato odchovna obsazena 150 mladými bažantíky zakoupených v Židlochovicích 1 ks za 15 Kč. Zde také v prostoru u chaty bylo vysázeno 300 keřů a 140 stromků. Odchyt zvěře je velice významný, protože za 1 zajíce dostáváno v průměru 50 dolarů.

1992 – Myslivecké sdružení v důsledku restitucí, navrácení majetku a půdy původním vlastníkům se dostává do jiných podmínek – vzniká honební společnost – musí uzavírat smlouvy s novými vlastníky o povolení honitby.

Hony nebyly v roce 1990 až 1997, protože bažantů a zajíců bylo málo, zato se přemnožila zvěř vysoká, takže byl povolen její odlov. V roce 1998 bylo střeleno 8 ks srnčího, 37 bažantů a 26 zajíců, v r. 1999 srnčího 9 ks, 78 bažantů, 3 zajíci.

Rok 2000 – Myslivecké sdružení hospodaří na výměře 532 ha a má 16 členů. Jsou jimi: Bednář Zdeněk, Křemeček Jan, Kubiš Josef, ing. Procházka Jan, Rája Stanislav, Rybnikář Jan, ing. Raus František, Sedláček Josef, Sedláček Zdeněk, Sedláček Kamil, Sedláček Jaromír, Skřivánek Karel, Vičar Jan, Válek Josef, Jindra Radek, Holeček František,Zbořil Miroslav.

V tomto roce se uskutečnily 4 hony, z toho dva jen na bažanty a dva na zajíce a bažanty a bylo střeleno 74 bažantů a 12 zajíců. Na zdejším katastru je poměrně hodně srnčí zvěře, takže ji myslivci podle plánu střílí i na dodávky. Ale myslivci se o zvěř také starají, hlavně v zimních měsících, kdy chodí zvěř krmit senem, které přes léto sami nasuší, a zrním, které dostanou zdarma od společnosti ZEMO.

V roce 2002 vybudovali myslivci brokovou střelnici s vrhačkou asfaltových terčů. Bylo střeleno 9 ks srnčího, 43 bažantů a 37 zajíců.

V roce 2003 odbor životního prostředí MěÚ Bučovice uznal společenstevní honitbu Bohaté Málkovice, která je situována v katastrálním území Bohaté Málkovice, Bučovice, Letonice a Kozlany. Celková výměra honebních pozemků je 584 ha. Z této výměry činí 566 ha orná půda, 12 ha trvalé travní porosty, 3 ha lesní pozemky a 3 ha ostatní plochy. K honebním pozemkům ve vlastnictví členů honebního společenstva byly přičleněny honební pozemky jiných vlastníků o celkové výměře 47 ha, z čehož 45 ha orná půda a 2 ha lesní pozemky. V tomto roce bylo střeleno 7 ks srnčího, 8 bažantů a 29 zajíců.

V roce 2004 bylo střeleno 10 ks srnčího, 16 bažantů a 26zajíců.

V roce 2005 6 ks srnčího, 38 bažantů a 28 zajíců.

V roce 2006 11 ks srnčího, 50 bažantů a 23 zajíců.

Seznam členů Mysliveckého sdružení Bohaté Málkovice ke dni 30.4.2007:

 1. Bednář Zdeněk ,   Bohaté Málkovice

 2. Jindra Radek,   Bohaté Málkovice

 3. Kubiš Josef,   Bučovice

 4. Křemeček Jaroslav, Nevojice

 5. Dr. Ing. Procházka Jan, Vyškov

 6. Rája Stanislav, Bohaté Málkovice

 7. Rybnikář Jan, Bohaté Málkovice

 8. Sedláček Josef, Bohaté Málkovice

 9. Sedláček Zdeněk, Bučovice

 10. Sedláček Jaromír, Chrlice

 11. Skřivánek Karel, Bučovice

 12. Sokola Petr, Bohaté Málkovice

 13. Vévoda Stanislav, Rychtářov

 14. Válek Josef, Vyškov

 15. Vymazal Lubomír,   Vyškov

Výbor:  
 • Rybnikář Jan    - předseda
 • Sedláček Zdeněk - místopředseda
 • Skřivánek Karel - jednatel
 • Válek Josef   -   myslivecký hospodář
 • Dr. Ing. Procházka Jan - finanční hospodář

 myslivci

 Myslivci v hájku

Spolky a organizační složky

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Počasí

dnes, sobota 18. 5. 2024
slabý déšť 19 °C 10 °C
neděle 19. 5. slabý déšť 22/11 °C
pondělí 20. 5. slabý déšť 22/13 °C
úterý 21. 5. slabý déšť 21/12 °C

Rychlý kontakt

Obec Bohaté Málkovice
Bohaté Málkovice čp. 56
685 01 Bučovice
IČO: 00368750
Tel.: 517 358 823
E-mail: 
ou.bmalkovice@seznam.cz
ID datové schránky: uhvazut

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

čp. 125

Svátek

Svátek má Nataša

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Mezinárodní den muzeí

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.

Pranostika na akt. den

Na mokrý květen přichází suchý červen.

Název má tato obec podle Málka. Po moru v roce 1338 byla osada pustá. Na opuštěných gruntech se usazovali Němci, a tak byla osada nazvána Německými Málkovicemi. První zmínka o obci je z roku 1307, Ladislav z Málkovic je jmenován svědkem v listině z tohoto roku.

V roce 1667 až 1679 zde bylo 19 trvalých obyvatel, z toho jen 6 národnosti české, ostatní byli Němci. V roce 1834 již měly Málkovice 354 obyvatel, 55 domů a panský dvůr s ovčárnou a palírnou.

Živelní pohromy v obci - dne 9. února roku 1836 během 2 hodin vyhořelo 21 usedlostí a 4 stodoly. V roce 1831 byla v obci cholera, od 8. listopadu do 7. prosince zemřelo 35 osob a v roce 1851 na tuto chorobu zemřelo 12 osob. Dne 20. srpna 1889 se strhla nad Málkovicemi bouře, při které bylo velké krupobití. Tyto kusy ledu otloukly omítky na domech, vybily okna i s rámy.

V roce 1889 byla v Málkovicích vystavěna jednotřídní škola, která byla 24. listopadu 1889 vysvěcena. V roce 1912 došlo k jejímu rozšíření na dvojtřídní.